Từ khóa : "cà phê"

  • “Cái Xứ Bắc Kỳ Thật Lạ!”

    • 10/10/2016

    Kể từ năm 1883, sau khi chiếm thành Hà Nội và buộc triều đình Huế phải ký hiệp ước đầu hàng, giao cho Pháp quyền...