Sắn Dây Mơ Muối: “Thần Dược” Trong Nhà Bếp Ohsawa

Người ta thường nói "thuốc đắng giã tật”, nhưng có một thứ thuốc không đắng tí nào mà giã tật như giã gạo.