Sắn Dây Mơ Muối: “Thần Dược” Trong Nhà Bếp Thực Dưỡng Ohsawa

Người ta thường nói "thuốc đắng giã tật”, nhưng có một thứ thuốc không đắng tí nào mà giã tật như giã gạo.