Pudding Thanh Long Hạt Chia

*** Món Ăn Thưởng Thức *** Trời Sài Gòn đang rất nóng và bạn hoàn toàn có lý do để thêm vào một chút trái ...